Disclaimer Meijer CnF,
Amsterdam

Disclaimer

Website en e-mailHet zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

Meijer CnF Amsterdam besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Meijer CnF Amsterdam wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Meijer CnF Amsterdam behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. De informatie die verstrekt wordt op deze website is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over Meijer CnF Amsterdam en over de door haar ontplooide activiteiten en is uitdrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Functioneren van deze website

Meijer CnF Amsterdam garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Meijer CnF Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Meijer CnF Amsterdam of door u aan Meijer CnF Amsterdam middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Meijer CnF Amsterdam aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Meijer CnF Amsterdam behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Meijer CnF Amsterdam of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Meijer CnF Amsterdam.

Virussen

Meijer CnF Amsterdam garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.


E-mail disclaimer

Dit elektronische bericht is uitsluitend bestemd voor gebruik van de geadresseerde. Door de elektronische verzending kan de vertrouwelijkheid van de informatie niet gewaarborgd worden. Voor de ontvanger geldt dat de informatie in deze e-mail vertrouwelijk kan zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, dan wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. U bent in elk geval niet bevoegd om deze e-mail en eventuele bijlagen bij u te houden, te kopiëren en/of te distribueren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van dit bericht contact op te nemen met de afzender. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Meijer CnF Amsterdam betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het voorkomen van virussen. Hoewel deze e-mail en eventuele bijlagen volgens ons schoon zijn van virussen en/of andere problemen, is het de verantwoordelijkheid van de ontvanger om zichzelf ervan te overtuigen dat er geen virussen en/of andere problemen zijn. Er wordt geen enkele verantwoordelijkheid geaccepteerd voor welke vorm van schade dan ook, eventueel ontstaan door het ontvangen, openen en gebruik van deze e-mail.

E-mail disclaimer english

This electronic message is solely intended for the addressee. Confidentiality of the information can not be guaranteed by the electronic dispatch. The information in this e-mail may be confidential for the recipient. If you have received this message erroneously, then you are requested to destroy it and to inform the sender. You are in any event not authorised to retain, copy and/or distribute this e-mail and any attachments. If in doubt as to the correctness or completeness of this message we advise you to contact the sender. No rights can be derived from this message.

Meijer CnF Amsterdam makes every effort to exercise the greatest possible care in preventing viruses. Although this e-mail and any attachments are free of viruses and/or other problems as far as we are concerned, it is the responsibility of the recipient to convince himself that there are no viruses and/or other problems. No responsibility whatsoever is accepted for whatever form of damage, possibly caused by receiving, opening and using this e-mail.

Download Disclaimer

De accountant voor ondernemers

Let jij op jouw zaken? Dan doen wij dat ook. Als jouw accountant zijn wij er natuurlijk voor je cijfers, fiscale zaken en administratie. Maar we kijken verder en staan voor je klaar met advies, het verhaal achter jouw cijfers en een groot netwerk als je meer ondersteuning nodig hebt. Hoe we dat doen? Persoonlijk en bij een kop koffie of thee. Zo leren we elkaar kennen en kunnen we je heel goed helpen. Kom je langs?